Załóż konto  |  Zaloguj       Przechowujesz: 0 produktów     Koszyk: 0 produktów 0 PLN
+48 662 903 282  
  BEZPIECZEŃSTWO   Polityka Prywatności

Szanujemy Twoją prywatność

Poniższy dokument wyjaśnia zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach sklepu internetowego bizant.pl.

Firma Bizant z siedzibą w Wasilkowie przy ul. Kruczej 16 lok. 21 jest administratorem danych osobowych pozyskiwanych za pomocą sklepu internetowego bizant.pl. Właściciel ww. strony przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności użytkowników. Sklep zobowiązuje się do należytej ochrony danych osobowych odwiedzających ww. serwis. Właściciel strony bizant.pl - Piotr Nietupski dba o administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia posiadanych danych osobowych przed nieautoryzowanym ujawnieniem, wykorzystaniem, zmianą i zniszczeniem. Firma angażuje się w stworzenie odpowiednich procedur kontroli zabezpieczeń, dla ochrony posiadanych danych osobowych przed wszelkim możliwym do przewidzenia ryzykiem.

Dane osobowe zawarte w formularzach są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z wymogami polskiego prawa, w szczególności z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych. Dane dotyczące użytkowników serwisu wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby firmy Bizant w zakresie realizacji zamówień oraz w celu komunikacji. Właściciel strony bizant.pl nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza gromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu.

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych firma Bizant zapewnia użytkownikom serwisu bizant.pl możliwość wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Dane te mogą zostać w każdej chwili, na prośbę użytkownika, usunięte z serwera sklepu internetowego bizant.pl. Zmiany w przekazanych nam danych można dokonać on-line w sekcji „Twoje konto”.

Sklep internetowy bizant.pl używa plików cookies, czyli małych plików tekstowych wysyłanych do komputera użytkownika identyfikujących go w sposób potrzebny do uproszczenia lub anulowania danej operacji. Pliki cookies nie zbierają żadnych osobistych danych użytkownika serwisu internetowego. Cookies służą do analizowania statystyk ruchu użytkowników. Właściciel serwisu może je umieścić w celu monitorowania przepływu internautów między sklepem bizant.pl, a współpracującymi serwisami. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Wyłączenie przez użytkownika w swojej przeglądarce obsługi cookies nie spowoduje żadnych utrudnień w korzystaniu z ww. strony internetowej.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z ochroną prywatności prosimy o przesyłanie swoich pytań, uwag i sugestii. Skontaktuj się z nami.

Informacje związane z zastosowaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - RODO:

1. Administratorem danych osobowych Klienta przetwarzanych w celu realizacji zamówienia jest Bizant Piotr Nietupski z siedzibą w Wasilkowie przy ul. Kruczej 16 lok. 21

2. Z Administratorem można się skontaktować:

1) listownie, na adres: Bizant Piotr Nietupski ul. Krucza 16 lok. 21, 16-010 Wasilków;

2) mailowo, na adres: sklep@bizant.pl

3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować:

1) listownie, na adres: Piotr Nietupski ul. Krucza 16 lok. 21, 16-010 Wasilków;

2) mailowo, na adres: sklep@bizant.pl

4. Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Administratora w celu:

1) podjęcia na żądanie Klienta działań przed zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 b) RODO - przez czas niezbędny do wykonania tych działań;

2) zawarcia i wykonania umowy - art. 6 ust. 1 b) RODO - przez czas niezbędny do wykonania umowy i dokonania rozliczeń z jej tytułu;

3) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych - podstawa prawna art. 6 ust. 1 c) RODO obejmujących:

a) obowiązki z tytułu rękojmi za wady - przez okres trwania odpowiedzialności z tytułu rękojmi;

b) obowiązki z tytułu odstąpienia lub rozwiązania umowy - przez okres do czasu przedawnienia roszczeń z tego tytułu;

c) obowiązki związane z wystawieniem i przechowywaniem faktur i dokumentów wymaganych przez prawo podatkowe i przepisy o rachunkowości - do czasu wystawienia faktury lub innych dokumentów, a następnie przez okres ich przechowywania określony przepisami podatkowymi i przepisami o rachunkowości;

d) przechowywanie danych w celu wykazania spełnienia obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych - przez okres trwania odpowiedzialności z tego tytułu;

4) realizacji tzw. prawnie uzasadnionych interesów Administratora - podstawa prawna art. 6 ust. 1 f) RODO - występujących w przypadku:

a) ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń - do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub działań Administratora związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy (maksymalnie 10 lat od wykonania umowy lub żądań przed jej zawarciem lub wydania prawomocnego orzeczenia sądu);

b) tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, obejmujących w szczególności raportowanie, badania i planowanie rozwoju produktów, w tym usług i podniesienia ich jakości, prace rozwojowe w systemach informatycznych - przez okres trwania działań przed zawarciem umowy oraz do czasu wykonania umowy, a następnie nie później niż do przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy lub działań Administratora związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy;

c) zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji - przez cały okres przechowywania danych, tj. do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub działań Administratora związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy oraz ustania odpowiedzialności Administratora z tytułu obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych;

d) wsparcia obsługi Klienta, w tym poprzez jej dostosowanie do potrzeb wynikających ze składanych zamówień, reklamacji, skarg, wniosków - przez okres trwania umowy lub do czasu zakończenia działań podjętych na żądanie przed zawarciem umowy;

e) celów marketingowych, w tym profilowania, tj. w celu przekazania informacji o promocjach, produktach, w tym usługach, wydarzeniach, akcjach, w tym ofertach specjalnych Administratora - przez okres trwania umowy do czasu jej wykonania;

f) ochrony przed próbami oszustwa - przez czas trwania postępowań w tym przedmiocie.

5. Dane osobowe Klienta przekazywane są dobrowolnie. Klient nie jest zobowiązany do podania jakichkolwiek danych, a ich podanie nie jest obowiązkiem ustawowym, a jedynie obowiązkiem umownym. Podanie danych osobowych może nastąpić wyłącznie, jeżeli Klient się na to zgodzi i według uznania Klienta. Podanie danych osobowych może być jednak niezbędne do:

1) złożenia i realizacji Zamówienia;

2) wystawienia faktury VAT i dokonania rozliczeń podatkowych;

3) założenia Konta; 4) przesyłania Klientowi Newslettera;

5) obsługi, rozpoznania i rozpatrzenia reklamacji lub oświadczeń o odstąpieniu od umowy Klienta i wykonania obowiązków Administratora z tych tytułów;

6) obsługi i załatwienia spraw, z którymi się Klient zwróci przed zawarciem umowy lub po jej zakończeniu;

7) w przypadku danych opcjonalnych - brakiem możliwości np. skontaktowania się z Klientem w określony opcjonalny sposób lub dokonaniem zwrotu należności na rachunek bankowy.

6. Dane osobowe Klienta mogą być udostępniane przez Administratora:

1) pracownikom i współpracownikom Administratora, którzy muszą mieć dostęp do danych Klientów, aby móc wykonywać zobowiązania Administratora lub w jego imieniu działania na rzecz Klientów;

2) podmiotom przetwarzającym w imieniu Administratora dane osobowe Klienta i uczestniczącym w wykonywaniu czynności przez Administratora, tj.:

a) podwykonawcom wspierającym Administratora w wykonaniu umów, zamówień i obsłudze Klienta, np. w obsłudze korespondencji lub w procesie obsługi Klienta, lub prowadzącym sklepy sprzedaży lub innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży produktów, w tym usług lub rzeczoznawcom działającym na zlecenie Administratora;

b) podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne Administratora lub udostępniającym Administratorowi narzędzia teleinformatyczne, w tym platformy informatyczne, lub miejsca na serwerach lub stronach internetowych;

c) podmiotom świadczącym Administratorowi usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową;

d) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi dotyczące bezpieczeństwa osób i mienia;

3) innym administratorom będącym:

a) podmiotami prowadzącymi działalność pocztową lub kurierską - w celu dostarczenia korespondencji lub przesyłek;

b) podmiotami prowadzącymi przewóz przesyłek towarowych lub usługi spedycji - w celu dostarczenia przesyłek towarowych;

c) podmiotami prowadzącymi działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) - w celu dokonania zwrotów lub w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty;

d) zakładami ubezpieczeń - w celu ubezpieczenia przesyłek towarowych;

e) podmiotami nabywającymi wierzytelności - w razie niezapłacenia ceny za zakupiony towar lub wynagrodzenia za wykonanie zamówienia w terminie lub innych należności na rzecz Administratora.

7. Klientowi przysługuje prawo do:

1) dostępu do danych osobowych, w tym prawo do informacji o danych osobowych oraz uzyskania kopii danych osobowych;

2) prawo sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do uzupełnienia danych niekompletnych;

3) prawo usunięcia danych osobowych;

4) prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

5) prawo do przeniesienia danych osobowych;

6) prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych;

8. Klient może cofnąć w dowolnym momencie każdą zgodę na przetwarzanie jego danych bez konsekwencji i bez podawania przyczyn.

9. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, których dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych:

1) w celach marketingowych, w tym profilowania;

2) w celach wynikających z tzw. uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, innych aniżeli marketing, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Klienta.

11. Klient może realizować prawa, o których mowa w punkcie 8-10 wyżej, w każdym czasie, występując z odpowiednim żądaniem. 12. Klient może wystąpić do Administratora z żądaniami, o których mowa w punkcie 8-10 wyżej poprzez przekazanie pisemnego oświadczenia:

1) listownie, na adres: Bizant Piotr Nietupski ul. Krucza 16 lok. 21, 16-010 Wasilków;

2) mailowo, na adres: sklep@bizant.pl

13. Administrator ma obowiązek udzielenia Klientowi informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniami, o których mowa w punkcie 8-10 wyżej, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania, Administrator informuje Klienta o takim przedłużeniu terminu z podaniem przyczyn opóźnienia.

14. Jeżeli Administrator nie podejmie działań w związku z i żądaniami Klienta o których mowa w punkcie 8-10 wyżej, to niezwłocznie - najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania - informuje Klienta o powodach nie podjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed Sądem.

15. Jeżeli Administrator będzie miał uzasadnione wątpliwości dotyczące tożsamości Klienta w związku ze zgłoszeniem żądania, możemy poprosić Klienta o podanie dodatkowych informacji niezbędnych do jej potwierdzenia.

16. Administrator udziela informacji, o których mowa wyżej w punktach, 13-15 wyżej na piśmie, według wyboru Administratora:

1) listem poleconym na podany przez Klienta adres lub

2) drogą elektroniczna na podany przez Klienta adres e-mail, za wyjątkiem przypadków gdy:

a) Klient przekazał swoje żądanie drogą elektroniczną i nie zażądał udzielenia informacji przez Administratora w innej formie - wówczas Administratora przekazuje informacje na podany przez Klienta adres e-mail;

b) Klient zażądał udzielenia informacji przez Administratora ustnie, a jego tożsamość została potwierdzona innymi sposobami - wówczas Administrator udziela informacji ustnie.

17. Wszelka komunikacja i działania podejmowane przez Administratora w związku z żądaniami Klienta, o których mowa w punkcie 8-10 wyżej są wolne od opłat. Jeżeli jednak powołane żądania będą ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, np. z uwagi na ustawiczny charakter, Administrator może:

1) pobrać rozsądną opłatę, uwzględniającą administracyjne koszty udzielenia informacji, komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo,

2) odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

18. Administrator informuje o sprostowaniu lub uzupełnieniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych Klienta, których dokonał w wykonaniu żądania Klienta, każdego odbiorcę, któremu zostały ujawnione dane Klienta. Administrator nie jest zobowiązany do przekazania takich informacji jedynie wówczas, gdy okaże się to niemożliwe (np. zlikwidowano spółkę) lub będzie to wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku (dane ujawniono bardzo wiele lat temu oraz nie udało się nawiązać kontaktu z odbiorcą pomimo podjętych prób).

19.Na żądanie Klienta, Administrator informuje o odbiorcach, których poinformował o sprostowaniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych Klienta, a także o odbiorcach których nie udało się powiadomić Administratora.

Dołącz do nas     dotpay     dotpay
Gwarancja Udanych Zakupów. Specjalnie dla Ciebie: finezyjna srebrna biżuteria, dostawa krajowa gratis, 30 dni na zwrot biżuterii i pełna kwota zwrotu. Nasz cel to 100% Twojej satysfakcji. Sprawdź nas.

Bizant.pl to finezyjna biżuteria srebrna dla kobiet i mężczyzn w każdym wieku. Zamów srebro najwyższej próby 925. Nie płać za dostawę i eleganckie opakowanie. Sklep internetowy to modna biżuteria, promocje, wydłużona gwarancja satysfakcji, wygodne formy płatności i wysoki poziom bezpieczeństwa. Sprawdź gustowne kolczyki, pierścionki, wisiorki i bransoletki srebrne. Pozwól sobie na odrobinę przyjemności. Nasza biżuteria damska i męska zadowoli osoby ceniące klasykę i ekstrawagancję. Polecamy doskonałe na prezent łańcuszki, stylowe broszki i komplety ze srebra. Złóż zamówienie przez naszą stronę, e-mail lub telefonicznie. Sklep jubilerski Bizant.pl to srebrna finezja w czystej formie i źródło Twojego świetnego samopoczucia. Sprawdź ofertę.


Dostawa Gratis

© 2012 BIZANT Biżuteria srebrna :: Zdjęcia biżuterii wykonuje Fotobi.pl.