Załóż konto  |  Zaloguj       Przechowujesz: 0 produktów     Koszyk: 0 produktów 0 PLN
+48 662 903 282  
  B!ZANT   Regulamin

Regulamin sklepu

Postanowienia ogólne  

§ 1   Określone w Regulaminie pojęcia oznaczają:  

1) Sklep/Operator/Usługodawca – Bizant Piotr Nietupski z siedzibą w Wasilkowie przy ul. Kruczej 16 lok. 21, NIP: 5422375386, REGON: 200433336, wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzony przez Burmistrza Wasilkowa - numer wpisu 47/11 Nr PKD 2007: 47.77.Z, 47.91.Z, 63.12.Z, 74.20.Z, 85.59.B. adres e-mail: ,  

2) Kupujący/Usługobiorca – podmiot, który złożył zamówienia zgodnie z niniejszym regulaminem,  

3) Strona Internetowa – strona www.bizant.pl,  

4) Towar - każdy towar opisany i oznaczony ceną sprzedaży na Stronie Internetowej,  

5) Zamówienie – złożenie oświadczenia woli przez Kupującego zgodnie ze wzorem zamieszczonym na Stronie Internetowej,  

6) Rejestracja Zamówienia – informacja wysłana do Kupującego, że jego Zamówienie zostało zarejestrowane,  

7) Potwierdzenie Realizacji Zamówienia – informacja wysłana do Kupującego, że jego zamówienie zostało przyjęte do realizacji, określająca rodzaj Towaru, cenę , koszty wysyłki,  

8) Dostępność Towaru – znajdowanie się Towaru na magazynie Sklepu w chwili umieszczania przez niego informacji o Towarze na stronie internetowej,  

9) Zamówienie – oferta złożona przez Kupującego.    

§ 2  Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawartej na podstawie złożonego za pośrednictwem Operatora zamówienia.    


Zamówienie  

§ 3 Zamówienie uważa się za złożone i wiążące Kupującego jako oferta przez okres 7 dni od jego otrzymania, jeżeli:  

1) osoba uprawniona do jego złożenia wypełniła w nim wszystkie niezbędne pola formularza zamówienia i wysłała zamówienie do realizacji zgodnie z procedurą podaną na stronie Internetowej

oraz  

2) złożyła oświadczenie o akceptacji Regulaminu Sklepu Internetowego zgodnie z procedurą podaną na Stronie Internetowej;  

3) Sklep niezwłocznie po otrzymaniu oferty dokonał Rejestracji zamówienia, potwierdzając tym samym jego otrzymanie.      


Zawarcie umowy  

§ 4   1. Zamieszczona na stronie informacja o Towarze wraz z ceną nie stanowi oferty w rozumieniu art. 543 KC, a jedynie zaproszenie do składania Ofert.

2. Umowa zostaje zawarta z chwilą, gdy Kupujący otrzyma w formie mailowej na podany przez siebie adres Potwierdzenie Realizacji Zamówienia.

3. Kupujący może cofnąć zamówienie do chwili zawarcia umowy.  


Płatność

§ 5   1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na Stronie Internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich: zawierają podatek VAT, nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych.

2. Kupujący może wybrać formę płatności spośród form płatności wskazanych w formularzu zamówienia. W przypadku wyboru formy płatności przelewem lub płatności w formie elektronicznej Płatność w formie przedpłaty proszę dokonać w terminie do 7 dni od dnia złożenia zamówienia.

3. W przypadku, gdy Kupujący jest Konsumentem, nie ma obowiązku zapłaty ceny lub wynagrodzenia przed otrzymaniem Towaru.      


Realizacja zamówienia

§ 6  1. Sklep zobowiązuje się dostarczyć zamówiony towar bez wad. Zamówienia krajowe są realizowane w zależności od wyboru przez Kupującego za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przewoźnika wybranego przez Sklep.

2. Zamówienia międzynarodowe Sklep realizuje za pośrednictwem Poczty Polskiej, chyba że strony ustalą inaczej.

3. Sposób i termin dostawy:

1) Poczta Polska na terenie kraju: orientacyjny czas dostawy przesyłki priorytetowej to 2 - 3 dni robocze;

Usługa wykonywana jest przez Pocztę Polską na podstawie "Regulaminu świadczenia usług pocztowych o charakterze powszechnym" oraz ustawy "Prawo pocztowe", odpowiednich rozporządzeń i aktów wykonawczych.

2) firma kurierska na terenie kraju: orientacyjny czas dostawy, 1-2 dni robocze;

3) zagraniczne listy priorytetowe powinny zostać doręczone przez Pocztę Polską do trzeciego dnia roboczego po dniu nadania, jeżeli adresowane są do krajów europejskich i do szóstego dnia roboczego po dniu nadania, jeśli adresowane są do innych krajów niż europejskie.

§ 7   1. Za datę zrealizowania zamówienia uważa się datę jego nadanie w Urzędzie Pocztowym lub przekazania przewoźnikowi. W przypadku, gdy Kupujący jest Konsumentem za datę zrealizowania zamówienia uważa się dzień dostarczenia rzeczy Kupującemu.

2. W przypadku, gdy Kupującym jest Konsument, termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 30 dni od otrzymania przez Sklep Zamówienia, chyba że strony określą inny termin realizacji Zamówienia.  

3. Zasady odbioru Towaru od przewoźnika określa przewoźnik w miarę możliwości po konsultacji z Kupującym.  

§ 8  W zależności od wyboru przez Kupującego formy płatności w formularzu zamówienia i miejsca dostawy koszty przesyłki Towaru ponosi Sklep lub Kupujący.    


Proste zwroty

§ 9   1. Zgodnie z treścią elektronicznego potwierdzenia złożenia zamówienia oraz załączonym do zamówienia w formie pisemnej pouczeniem Kupujący może odstąpić od umowy, składając stosowne oświadczenie, w terminie 30 dni bez podania przyczyn, licząc od objęcia rzeczy w posiadanie Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy w formie elektronicznej lub pisemnej przed jego upływem - formularz zwrotu. Towar proszę zwrócić w stanie niezmienionym.  

2. W przypadku określonym w ust. 1 koszt przesyłki zwrotnej w całości pokrywa Kupujący. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący zgodnie z przepisami prawnymi jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot wpłaty (z odsetkami ustawowymi od uiszczonej kwoty w przypadku przedpłaty) nastąpi niezwłocznie, w skróconym do 7 dni terminie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


Reklamacje i gwarancja  

§ 10.1   Towary objęte są 24 miesięczną gwarancją od dnia wydania rzeczy Kupującemu.

2. Towar może być reklamowany na podstawie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. 

3. Sklep odpowiada wobec Kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

§ 11 1. W przypadku, gdy Towar ma wadę, jest niezgodny z umową należy go odesłać przesyłką pocztową na adres Sklepu: Bizant Piotr Nietupski z siedzibą w Wasilkowie przy ul. Kruczej 16 lok. 21 i opisać wadę.

2.  Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie skróconym do 7 dni od jej otrzymania.  

3. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Towar  zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy. Jeżeli wymiana lub naprawa nie są możliwe, Kupujący otrzyma zwrot uiszczonej należności. W przypadku odmowy uwzględniania reklamacji towar zostanie wysłany ponownie na adres Kupującego.

4. Reklamacje w zakresie świadczenia Usług drogą elektroniczną.

1) Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania serwisu Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w stosownym terminie nieprawidłowości, jakie zostały w odpowiedni sposób zgłoszone przez Usługobiorców.
2) Uprawnienie w zakresie złożenia ww. reklamacji przysługuje Usługobiorcy w związku z korzystaniem przez niego z Usług serwisu Sklepu i może być złożona poprzez pocztę e-mail na adresl: lub pisemnie na adres Usługodawcy.
3) W trakcie korzystania z serwisu Sklepu, Usługobiorca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu oraz o niewłaściwej jego zdaniem jakości Usług.
4) Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty jej skutecznego złożenia.
5) W reklamacji Usługobiorca powinien podać swoje swoje imię i nazwisko lub nazwę, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
6) W przypadku reklamacji złożonej za pomocą poczty e-mail Usługobiorca zostanie poinformowany o zajętym przez Usługodawcę stanowisku także za pośrednictwem poczty elektronicznej.


Dane osobowe  

§ 12   Kupujący przyjmuje do wiadomości, że:  

1. Administratorem danych osobowych Klienta przetwarzanych w celu realizacji zamówienia jest Bizant Piotr Nietupski z siedzibą w Wasilkowie przy ul. Kruczej 16 lok. 21, 16-010.

2. Z Administratorem można się skontaktować:

1) listownie, na adres: Bizant Piotr Nietupski ul. Krucza 16 lok. 21, 16-010 Wasilków;

2) mailowo, na adres: sklep@bizant.pl

3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować:

1) listownie, na adres: Piotr Nietupski ul. Krucza 16 lok. 21, 16-010 Wasilków;

2) mailowo, na adres: sklep@bizant.pl

4. Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Administratora w celu:

1) podjęcia na żądanie Klienta działań przed zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 b) RODO - przez czas niezbędny do wykonania tych działań;

2) zawarcia i wykonania umowy - art. 6 ust. 1 b) RODO - przez czas niezbędny do wykonania umowy i dokonania rozliczeń z jej tytułu;

3) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych - podstawa prawna art. 6 ust. 1 c) RODO obejmujących:

a) obowiązki z tytułu rękojmi za wady - przez okres trwania odpowiedzialności z tytułu rękojmi;

b) obowiązki z tytułu odstąpienia lub rozwiązania umowy - przez okres do czasu przedawnienia roszczeń z tego tytułu;

c) obowiązki związane z wystawieniem i przechowywaniem faktur i dokumentów wymaganych przez prawo podatkowe i przepisy o rachunkowości - do czasu wystawienia faktury lub innych dokumentów, a następnie przez okres ich przechowywania określony przepisami podatkowymi i przepisami o rachunkowości;

d) przechowywanie danych w celu wykazania spełnienia obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych - przez okres trwania odpowiedzialności z tego tytułu;

4) realizacji tzw. prawnie uzasadnionych interesów Administratora - podstawa prawna art. 6 ust. 1 f) RODO - występujących w przypadku:

a) ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń - do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub działań Administratora związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy (maksymalnie 10 lat od wykonania umowy lub żądań przed jej zawarciem lub wydania prawomocnego orzeczenia sądu);

b) tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, obejmujących w szczególności raportowanie, badania i planowanie rozwoju produktów, w tym usług i podniesienia ich jakości, prace rozwojowe w systemach informatycznych - przez okres trwania działań przed zawarciem umowy oraz do czasu wykonania umowy, a następnie nie później niż do przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy lub działań Administratora związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy;

c) zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji - przez cały okres przechowywania danych, tj. do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub działań Administratora związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy oraz ustania odpowiedzialności Administratora z tytułu obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych;

d) wsparcia obsługi Klienta, w tym poprzez jej dostosowanie do potrzeb wynikających ze składanych zamówień, reklamacji, skarg, wniosków - przez okres trwania umowy lub do czasu zakończenia działań podjętych na żądanie przed zawarciem umowy;

e) celów marketingowych, w tym profilowania, tj. w celu przekazania informacji o promocjach, produktach, w tym usługach, wydarzeniach, akcjach, w tym ofertach specjalnych Administratora - przez okres trwania umowy do czasu jej wykonania;

f) ochrony przed próbami oszustwa - przez czas trwania postępowań w tym przedmiocie.

5. Dane osobowe Klienta przekazywane są dobrowolnie. Klient nie jest zobowiązany do podania jakichkolwiek danych, a ich podanie nie jest obowiązkiem ustawowym, a jedynie obowiązkiem umownym. Podanie danych osobowych może nastąpić wyłącznie, jeżeli Klient się na to zgodzi i według uznania Klienta. Podanie danych osobowych może być jednak niezbędne do:

1) złożenia i realizacji Zamówienia;

2) wystawienia faktury VAT i dokonania rozliczeń podatkowych;

3) założenia Konta; 4) przesyłania Klientowi Newslettera;

5) obsługi, rozpoznania i rozpatrzenia reklamacji lub oświadczeń o odstąpieniu od umowy Klienta i wykonania obowiązków Administratora z tych tytułów;

6) obsługi i załatwienia spraw, z którymi się Klient zwróci przed zawarciem umowy lub po jej zakończeniu;

7) w przypadku danych opcjonalnych - brakiem możliwości np. skontaktowania się z Klientem w określony opcjonalny sposób lub dokonaniem zwrotu należności na rachunek bankowy.

6. Dane osobowe Klienta mogą być udostępniane przez Administratora:

1) pracownikom i współpracownikom Administratora, którzy muszą mieć dostęp do danych Klientów, aby móc wykonywać zobowiązania Administratora lub w jego imieniu działania na rzecz Klientów;

2) podmiotom przetwarzającym w imieniu Administratora dane osobowe Klienta i uczestniczącym w wykonywaniu czynności przez Administratora, tj.:

a) podwykonawcom wspierającym Administratora w wykonaniu umów, zamówień i obsłudze Klienta, np. w obsłudze korespondencji lub w procesie obsługi Klienta, lub prowadzącym sklepy sprzedaży lub innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży produktów, w tym usług lub rzeczoznawcom działającym na zlecenie Administratora;

b) podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne Administratora lub udostępniającym Administratorowi narzędzia teleinformatyczne, w tym platformy informatyczne, lub miejsca na serwerach lub stronach internetowych;

c) podmiotom świadczącym Administratorowi usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową;

d) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi dotyczące bezpieczeństwa osób i mienia;

3) innym administratorom będącym:

a) podmiotami prowadzącymi działalność pocztową lub kurierską - w celu dostarczenia korespondencji lub przesyłek;

b) podmiotami prowadzącymi przewóz przesyłek towarowych lub usługi spedycji - w celu dostarczenia przesyłek towarowych;

c) podmiotami prowadzącymi działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) - w celu dokonania zwrotów lub w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty;

d) zakładami ubezpieczeń - w celu ubezpieczenia przesyłek towarowych;

e) podmiotami nabywającymi wierzytelności - w razie niezapłacenia ceny za zakupiony towar lub wynagrodzenia za wykonanie zamówienia w terminie lub innych należności na rzecz Administratora.

7. Klientowi przysługuje prawo do:

1) dostępu do danych osobowych, w tym prawo do informacji o danych osobowych oraz uzyskania kopii danych osobowych;

2) prawo sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do uzupełnienia danych niekompletnych;

3) prawo usunięcia danych osobowych;

4) prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

5) prawo do przeniesienia danych osobowych;

6) prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych;

8. Klient może cofnąć w dowolnym momencie każdą zgodę na przetwarzanie jego danych bez konsekwencji i bez podawania przyczyn.

9. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, których dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych:

1) w celach marketingowych, w tym profilowania;

2) w celach wynikających z tzw. uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, innych aniżeli marketing, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Klienta.

11. Klient może realizować prawa, o których mowa w punkcie 8-10 wyżej, w każdym czasie, występując z odpowiednim żądaniem. 12. Klient może wystąpić do Administratora z żądaniami, o których mowa w punkcie 8-10 wyżej poprzez przekazanie pisemnego oświadczenia:

1) listownie, na adres: Bizant Piotr Nietupski ul. Krucza 16 lok. 21, 16-010 Wasilków;

2) mailowo, na adres: sklep@bizant.pl

13. Administrator ma obowiązek udzielenia Klientowi informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniami, o których mowa w punkcie 8-10 wyżej, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania, Administrator informuje Klienta o takim przedłużeniu terminu z podaniem przyczyn opóźnienia.

14. Jeżeli Administrator nie podejmie działań w związku z i żądaniami Klienta o których mowa w punkcie 8-10 wyżej, to niezwłocznie - najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania - informuje Klienta o powodach nie podjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed Sądem.

15. Jeżeli Administrator będzie miał uzasadnione wątpliwości dotyczące tożsamości Klienta w związku ze zgłoszeniem żądania, możemy poprosić Klienta o podanie dodatkowych informacji niezbędnych do jej potwierdzenia.

16. Administrator udziela informacji, o których mowa wyżej w punktach, 13-15 wyżej na piśmie, według wyboru Administratora:

1) listem poleconym na podany przez Klienta adres lub

2) drogą elektroniczna na podany przez Klienta adres e-mail, za wyjątkiem przypadków gdy:

a) Klient przekazał swoje żądanie drogą elektroniczną i nie zażądał udzielenia informacji przez Administratora w innej formie - wówczas Administratora przekazuje informacje na podany przez Klienta adres e-mail;

b) Klient zażądał udzielenia informacji przez Administratora ustnie, a jego tożsamość została potwierdzona innymi sposobami - wówczas Administrator udziela informacji ustnie.

17. Wszelka komunikacja i działania podejmowane przez Administratora w związku z żądaniami Klienta, o których mowa w punkcie 8-10 wyżej są wolne od opłat. Jeżeli jednak powołane żądania będą ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, np. z uwagi na ustawiczny charakter, Administrator może:

1) pobrać rozsądną opłatę, uwzględniającą administracyjne koszty udzielenia informacji, komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo,

2) odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

18. Administrator informuje o sprostowaniu lub uzupełnieniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych Klienta, których dokonał w wykonaniu żądania Klienta, każdego odbiorcę, któremu zostały ujawnione dane Klienta. Administrator nie jest zobowiązany do przekazania takich informacji jedynie wówczas, gdy okaże się to niemożliwe (np. zlikwidowano spółkę) lub będzie to wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku (dane ujawniono bardzo wiele lat temu oraz nie udało się nawiązać kontaktu z odbiorcą pomimo podjętych prób).

19. Na żądanie Klienta, Administrator informuje o odbiorcach, których poinformował o sprostowaniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych Klienta, a także o odbiorcach których nie udało się powiadomić Administratora.

 


Postanowienia końcowe  

§ 13 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca to: komputer osobisty podłączony do sieci Internet wyposażony w przeglądarkę internetową Microsoft Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub wyższej umożliwiającej prawidłowe przeglądanie towarów oraz składanie zamówień. Warunkiem technicznym korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej jest posiadanie przez Usługobiorcę adresu elektronicznego, za pomocą którego można odbierać i wysyłać wiadomości poczty elektronicznej. Korzystanie ze wszystkich aplikacji Usługodawcy może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji cookies.

§ 14 1. Sklep zawsze zapewnia możliwość indywidualnego negocjowania przez konsumenta postanowień Regulaminu i pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z Regulaminu. Indywidualne uzgodnienia postanowień umowy możliwe są za pośrednictwem powszechnie dostępnych form komunikacji np. poczty elektronicznej, telefonicznie, pisemnie lub za pomocą poniższego formularza negocjacyjnego Regulaminu. 

2. Postanowienia Regulaminu określające uprawnienia lub obowiązki Kupującego, które mogą być nieuregulowane lub sprzeczne z prawami konsumentów wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub też naruszające ich interesy, nie dotyczą konsumentów. 

3. Korzystających z usług Sklepu obowiązuje zakaz dostarczania jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 

Formularz negocjacyjny Regulaminu

 

Imię i Nazwisko *
Adres E-mail *
Dotyczy paragrafu: *
Dotyczy ustępu: *
Dotyczy punktu: *
Twoja propozycji zapisu Regulaminu:  *
 * - pola wymagane
 

 

 

W przypadku pytań proszę o kontakt.

 

 

Dołącz do nas     dotpay     dotpay
Gwarancja Udanych Zakupów. Specjalnie dla Ciebie: finezyjna srebrna biżuteria, dostawa krajowa gratis, 30 dni na zwrot biżuterii i pełna kwota zwrotu. Nasz cel to 100% Twojej satysfakcji. Sprawdź nas.

Bizant.pl to finezyjna biżuteria srebrna dla kobiet i mężczyzn w każdym wieku. Zamów srebro najwyższej próby 925. Nie płać za dostawę i eleganckie opakowanie. Sklep internetowy to modna biżuteria, promocje, wydłużona gwarancja satysfakcji, wygodne formy płatności i wysoki poziom bezpieczeństwa. Sprawdź gustowne kolczyki, pierścionki, wisiorki i bransoletki srebrne. Pozwól sobie na odrobinę przyjemności. Nasza biżuteria damska i męska zadowoli osoby ceniące klasykę i ekstrawagancję. Polecamy doskonałe na prezent łańcuszki, stylowe broszki i komplety ze srebra. Złóż zamówienie przez naszą stronę, e-mail lub telefonicznie. Sklep jubilerski Bizant.pl to srebrna finezja w czystej formie i źródło Twojego świetnego samopoczucia. Sprawdź ofertę.


Dostawa Gratis

© 2012 BIZANT Biżuteria srebrna :: Zdjęcia biżuterii wykonuje Fotobi.pl.